Trump Jr.: Ông Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy ‘nghị trình Hoa Kỳ trên hết’ sau đàn hặc