Trump sa thải thành viên HĐQT của Tập đoàn Quản lý Thung lũng Tennessee