Trung Cộng, Bắc Hàn tái khẳng định liên minh chống lại ‘các thế lực thù địch’ khi Bắc Hàn bắn hỏa tiễn