Trung Cộng đốt sách tôn giáo, cầm tù tín đồ trong cuộc chiến chống lại đức tin