Trung Cộng kích động phong trào hận thù nước ngoài, Tiểu phấn hồng tẩy chay H&M gặp phải quả đấm thép