Trung Cộng xây dựng quân đội nhằm đánh bay lực lượng Hoa Kỳ khỏi Tây Thái Bình Dương