Trung Quốc: Bão Maysak vừa đến tỉnh Cát Lâm, bão số 10 ‘Hải Thần’ lại sắp tiến vào