Trung Quốc: Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc ‘ngã ngựa,’ khai ra 8 tướng lĩnh khác