Trung Quốc: Các trường đại học hàng đầu mất 10 giáo sư trong một tuần, 3 người dưới 60 tuổi