Trung Quốc chỉ cho phép người từ 18 đến 59 tuổi chủng ngừa vaccine COVID-19