Trung Quốc: Công an mặc thường phục đánh đập người biểu tình vì phản đối việc đóng băng tài khoản