Trung Quốc: Đỉnh lũ di chuyển dọc theo sông Trường Giang, mực nước lên đến mức nguy hiểm