Trung Quốc dỡ bỏ Thánh giá tại hơn 900 nhà thờ ở tỉnh An Huy