Trung Quốc ép Hoa Kỳ hủy bỏ thuế quan trong cuộc họp trực tuyến