Trung Quốc khước từ hợp tác với Hoa Kỳ và các nước đồng minh về dầu mỏ