Trung Quốc ‘mượn’ phim Hollywood lồng vào video không kích căn cứ Mỹ