Trung Quốc nhập khẩu 300 tỷ USD chip: Con đường tự chủ còn rất dài