Trung Quốc: Những người chưa chích ngừa phải chật vật để nhận giấy miễn trừ