Trung Quốc so tay đôi với Hoa Kỳ: Chiến tranh ủy nhiệm ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương