Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng, Thủ tướng ra lệnh cho quân đội chuẩn bị chiến tranh