Trung Quốc thi hành ‘Mã văn minh’ để mở rộng kiểm soát