Trung Quốc: Thiếu lương thực do hạn hán, lũ lụt và sâu bọ tàn phá mùa màng