Trung Quốc: Tranh giành quyền lực có lẽ hiện đang diễn ra ở Bắc Đới Hà