Trung Quốc và Singapore: Cuộc hôn nhân trên thiên đường của những bạo chúa