Trung Quốc vừa ra mắt đã phải hủy bỏ ứng dụng xếp hạng mức độ văn minh của công dân