Trung tâm kinh tế của Ấn Độ tạm dừng đầu tư 600 triệu USD vào Trung Quốc