Truy cứu trách nhiệm Trung Cộng – Mỹ có tiền lệ tham khảo