TT Biden bảo vệ tầm nhìn kinh tế của mình giữa cuộc điều tra đàn hặc và bản cáo trạng đối với con trai của ông

Tổng thống so sánh trường phái kinh tế Biden với cái mà ông gọi là kế hoạch kinh tế thuộc ‘trường phái kinh tế MAGA’ của Đảng Cộng Hòa