TT Biden hồi sinh hợp đồng cho thuê khoan dầu khí ngoài khơi lớn nhất trong lịch sử Mỹ khi ký IRA