TT Biden nói Trung Cộng sẽ phải đối diện với các hậu quả do những vi phạm nhân quyền