TT Biden phân bổ 1.1 tỷ USD để duy trì hoạt động nhà máy điện hạt nhân California