TT Biden: Tiền gửi được an toàn, các ngân hàng Hoa Kỳ ở ‘trạng thái khá tốt’