TT Biden tuyên bố ‘Công bằng chủng tộc’ là mục tiêu ‘của toàn bộ chính phủ’