TT Biden viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để thúc đẩy nghị trình xanh