TT Trump bảo vệ lịch sử Hoa Kỳ, lên án ‘cánh tả cấp tiến’