TT Trump: Black Lives Matter ‘phân biệt đối xử’ và ‘gây hại cho người da đen’