TT Trump bổ nhiệm các thành viên vào Ủy ban 1776 về Giáo dục Yêu nước