TT Trump: Các thống đốc tiếp tục đóng cửa các bang vì lý do chính trị