TT Trump cấp phép khẩn cấp sử dụng huyết tương trong điều trị Covid-19