TT Trump chưa phê chuẩn thỏa thuận hợp tác của Oracle với TikTok