TT Trump: ‘Chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ, chúng ta sẽ không chấp nhận nữa’