TT Trump công bố về việc điều chỉnh các quy định, cắt giảm các chính sách quan liêu