TT Trump: Đảng Dân Chủ ‘cố tình’ xóa cụm từ ‘dưới Thượng Đế’ khỏi Lời thề Trung thành