TT Trump đệ đơn kiện ở Wisconsin, yêu cầu chuyển vụ việc sang cơ quan lập pháp tiểu bang