TT Trump đề nghị cử tri bỏ phiếu 2 lần để kiểm tra hệ thống