TT Trump đề xuất ‘Cải cách Bầu cử Mang Tính Lịch sử’, đại tu Hệ thống An ninh Bầu cử