TT Trump: Joe Biden đã hỗ trợ tinh thần và động viên những kẻ phá hoại