TT Trump không nhượng bộ: Ít nhất 600.000 phiếu hợp lệ ở đâu?