TT Trump nêu điều kiện để chuyển giao quyền lực hòa bình nếu thất cử