TT Trump nhận giải thưởng cao nhất của Morocco vì những cống hiến cho Trung Đông